4 na Gamit ng Salapi

Ano ang Salapi?

Ang salapi (money sa ingles) ay kahit anong bagay na maaaring magtaglay ng 4 na gamit:

  1. tagapamagitan ng palitan tuwing nagsasagawa ng kahit anong transaksyon(Medium of Exchange)
  2. Isang paraan ng pagsukat sa halaga sa pamamagitan ng paglalahad ng presyo ng kasalukuyan o hinaharap na transaksyon. (Measure of Value)
  3. Batayan ng mga ipinagpapaliban na bayad na ginagamit sa pagpapahiram at pagbabayad ng mga utang na may kasamang interes. (Standard of Deferred Payment)
  4. Ito ay maaaring maging reserba ng halaga na nagbibigay ng kakayahan sa isang tao ng mag-ipon para sa hinaharap at gastusin ang halaga na iyon sa kasalukuyan. (Store of Value)

Ano ang Pangunahing Tungkulin ng isang Sistemang Pananalapi?

Ang pangunahing tungkulin ng isang sistemang pananalapi ay siguraduhin na ang isang lipunan ay may salapi na tinatanggap lahat at may sapat na flexibility para maharap  nito ang supply na kinakailangan ng lahat ng gawaing pang-ekonomiya ng isang bansa.

Ano ang ilang halimbawa ng salapi na ginagamit sa Pilipinas?

May tatlong uri ng salapi na karaniwang ginagamit sa ating bansa; barya(coins), perang papel(paper money) at demand deposit o checking account money.

salapi sa pilipinas
Image by Florante Valdez

Iba pang Artikulo

Pasko, Piso, Foreign Exchange at Remittances
Ano ang mga Salik ng Produksyon?
Mga Uri ng Estruktura ng Pamilihan

Book recommendation and Affiliate links:

Kung nahihirapan at nais niyo pa din matuto kaugnay sa economics, maaaring makatulong sa inyo ang mga librong “The Economics Book: Big Ideas Simply Explained” (available here and here)

Ang aklat na ito ay may mga ilustrasyon at mga pinadaling pagpapaliwanag sa mga konsepto ng economics na maaari mong maranasan sa iyong pag-aaral.