About

Ang site na ito ay maglalaman ng mga artikulo at blog kaugnay sa mga paksa kaugnay sa kasaysayan, heograpiya, ekonomiks at mga sa mga isyu panglipunan sa loob at labas ng bansang Pilipinas.

Mission

Ipalaganap sa ibang tao ang mga kaalaman kaugnay sa kasaysayan upang mabigyan ng mas malawak na perspektibo ang mga tao na bibisita sa website na ito sa iba’t ibang paksa kaugnay sa araling palipunan.

Vision

Inaasahan ko na makapaglalagay ako ng iba pang mga content maliban sa artikolu at blog post sa website na makakatulong sa pagpapalawig ng misyon ng website na ito na hindi lumalayo sa paksa na nais nitong palaganapin.