Ano ang Magna Carta of Women?

               Ang Republic Act 9710 o kilala din sa tawag na Magna Carta of Women ay isang batas para sa proteksyon ng karapatan pantao ng mga kababaihang Pilipino at naglalayon na tanggalin ang lahat ng uri ng diskriminasiyon, lalo na sa mga kababaihan na marginalized o mga babae na bahagi ng mga sektor na hindi nabibigyan ng wastong representasyon sa lipunan. Ito’y naisabatas noong ika-14 ng Agosto noong 2009 matapos ito pirmahan ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

(READ the English version: https://aralipunan.com/en/magna-carta-for-women/)

protesting hands, magna carta for women

Ano ang diskriminasyon batay sa Magna Carta of Women?

Ang pagpigil o pagbibigay ng restriksyon sa mga gawain o pagkilos batay sa kasarian na naglalayon na pahirapan o alisin ang kakayahan ang mga babae na magkamit, tamasain o magamit ang mga karapatan at kalayaan na ginagawad sa kanya ng konstitusyon (pulitikal, sibil, ekonomiko, kultural na karapatan at iba pa).

Anong mga karapatan ang binibigay ng batas na ito?

  1. Patas na pagtrato sa babae at lalaki sa harap ng batas.
  2. Proteksyon sa lahat ng uri ng karahasan, lalo na sa karahasan na dulot ng estado.
  3. Pagsigurado sa kaligtasan at seguridad ng kababaihan sa panahon ng krisis at sakuna.
  4. Pagbibigay ng patas na karapatan sa edukasyon, pagkamit ng scholarships at iba’t ibang uri ng pagsasanay. Pinagbabawal nito ang pagtatanggal o paglalagay ng limitasyon sa pag-aaral at hanapbuhay sa kahit anong institusyon ng  edukasyon dahil lamang sa pagkabuntis nang hindi pa naikakasal.
  5. Karapatan sa patas na pagtrato sa larangan ng palakasan(sports)
  6. Pagbabawal sa diskriminasyon sa mga babae sa trabaho sa loob ng gobyerno, hukbong sandatahan, kapulisan at iba pa.
  7. Pagbabawal sa di makatarungan representasyon sa kababaihan sa kahit anong uri ng media
  8. Iginagawad ng batas na ito ang pagkakaroon ng two-month leave na may bayad sa mga babae na sumailalim sa isang medikal na operasyon, pagbubuntis o gynecological na mga sakit
  9. Isinusulong ng batas na ito ang patas na karapatan sa mga bagay at usapin kaugnay ng pagpapakasal at mga usaping pampamilya.
  10. Ang batas na ito ay naglalayon na hikayatin ang mga babae na maging bahagi ng politika at pamumuno at itulak ang ilang mga agenda na kaugnay sa kababaihan.

SINO ANG SAKLAW NG MAGNA CARTA?

Lahat ng babaeng Pilipino, anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho o hanapbuhay, propesyon, relihiyon, uri o pinagmulan ethnicity ay saklaw ng Magna Carta. Binibigyan ng batas na ito nang nabubukod na pansin ang kalagayan ng mga batang babae, matatanda, may kapansanan, mga babae sa iba’t ibang larangan, Marginalized Women*, at Women in Especially Difficult Circumstances***

RESPONSIBILIDAD NG PAMAHALAAN

Itinalaga ng Magna Carta of Women ang Pamahalaan bilang pangunahing tagapagpatupad (“primary duty bearer”) ng komprehensibong batas na ito.Ginawa na tuwirang responsibilidad ng pamahalaan na proteksyunan ang kababaihan sa lahat ng uri ng diskriminasiyon at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

Katuwang ang mga ahensya at yunit nito, maglalatag ang pamahalaan ng mga nararapat at mabisang paraan upang maisakatuparan ang mga layunin ng batas. Kabilang sa mga paraan na ito ang paglikha at pagpapatupad ng mga batas, patakaran at programa na nagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng mga babae, tungo sa kanilang kahusayan at kabutihan. Gagawa rin ng mga hakbang ang pamahalaan upang marepaso o maalis ang mga batas, patakaran, programa, at polisiya na nagpapalala sa diskriminasiyon laban sa kababaihan.

Ang isa pang hamon ng batas sa pamahalaan ay ang basagin ang mga stereotype at tanggalin ang mga istrukturang panlipunan tulad ng kostumbre, tradisyon, paniniwala, salita at gawi na nagpapahiwatig nang hindi pantay ang mga babae at lalaki.

*Ang tinatawag na Marginalized Women ay ang mga babaeng mahirap o nasa di panatag na kalagayan. Sila ang mga wala o may limitadong kakayahan namatamo ang mga batayang pangangailangan at serbisyo. Kabilang dito ang mga kababaihang manggagawa, maralitang tagalungsod, magsasaka at manggagawang bukid, mangingisda, migrante, at kababaihang Moro at katutubo.

**Ang tinatawag namang Women in Especially Difficult Circumstances ay ang mga babaeng nasa mapanganib na kalagayan o masikip na katayuan tulad ng biktima ng pang-aabuso at karahasan at armadong sigalot, mga biktima ng prostitusyon, “illegal recruitment”, “human trafficking” at mga babaeng nakakulong.

Kung interesado ka sa konspeto feminism at nais niyo mas makilala ang mga aspeto at ang pinagmulan ng feminism, mairerekomenda namin sa inyo ang “The Feminist Book”

Mga Sanggunian:

Aklat:

Araling Panlipunan 10 Learning module,pahina 320-321

Website:

https://psa.gov.ph/content/q-magna-carta-women-republic-act-no-9710

http://www.gmanetwork.com/news/news/specialreports/567642/infographic-what-is-the-magna-carta-of-women/story/

http://www.csc.gov.ph/2014-02-21-08-16-56/2014-02-21-08-19-19/magna-carta-of-women-r-a-9710.html

Iba pang Artikulo:

Ano ang Pagkakaiba ng Gender Identity at Sexual Orientation?

Ano ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law?