Language(by Gtranslate):

Table of Contents

Ano ang kahulugan ng Ekonomiks?

Ang ekonomiks ay isang disiplina na nag-aaral at tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ito ay pag-aaral din sa mga paraan kung paano ginagamit ng isang lipunan ang kanyang limitadong pinagkukunang yaman at kung paano ito magagamit sa produksyon para sa pangkasalukuyan at panghinaharap na pagkonsumo.

ekonomiks coins economics
Photo by rupixen.com on Unsplash

Bakit Matuturing na isang Siyensyang Panlipunan ang Ekonomiks?

Ang ekonomiks ay nag-aaral at umuunawa sa pagkilos at pag-uugali ng mga tao at may kaugnay sa iba pang behavioral sciences tulad ng psychology, sociology, anthropology, history, at political science.

Ang limitadong pinagkukunang yaman ay may epekto sa pag-uugali ng tao. Ang mga tao ay nagnanais ng mas maraming produkto at serbisyo na makokonsumo ngunit kukunti lamang ang mga paraan para likhain ang mga ito.

Bilang epekto, ang lipunan ay napipilitan magpasya kung paano nila dapat gamitin ng wasto ang mga limitadong pinagkukunang yaman na ito.

Ang ekonomiks ay interesado sa pag-aaral sa mga pagpipilian kaugnay sa pagkonsumo at sa mga salik na nagtulak para sa mga desisyon na ginagawa ng tao upang tuparin ang supply at demand ng lipunan.

Ano ang mga Uri ng Ekonomiks?

Ito ay may dalawang bahagi:

Microeconomics

Ang microeconomics ay nagbibigay-pansin sa kung paano bumubuo ng pagpapasya ang mga indibdwal na consumer at mga kompanya. Ang mga desisyon na ito ay maaaring gawa ng mga indibidwal, sambahayan, mga negosyo at mga ahensya ng gobyerno.

Pinag-aaralan dito ang mga nagiging reaksyon ng mga tao sa pagbabago ng presyo at nais nito unawain kung bakit ninanais ng isang tao ang isang partikyular na presyo. Nais nito bigyan ng paliwanag kung paano natin binibigyan ng katumbas na halaga ang isang produkto o serbisyo at kung paano natin binubuo ang ating mga pagpapasya kaugnay ng kalakalan.

Ilan sa pangunahing pinag-aaralan dito ay ang relasyon ng suplay at demand kaugnay sa produksyon at pagkonsumo ng produkto at serbisyo.

Macroeconomics

Ang macroeconomics ay ang pag-aaral sa mga aspekto na nakakaapekto sa Pambansa at Internasyonal na ekonomiya sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nalikom na mga datos na magagamit sa pagsuri sa paggalaw ng ekonomiya.

Ang pokus ng macroeconomics ay higit na mas malawak kumpara sa microeconomiks. Ito ay nakatutok sa isang rehiyon, bansa o minsan ay sa ekonomiya ng mundo.

Ang pag-aaral ng pagtaas ng implasyon at ang mga epekto nito ay bahagi ng macroeconomics. Pinag-aaralan din dito ang Gross domestic Product (GDP), unemployment rate, implasyon at iba pa.

Follow, Subscribe, Comment and Like the Aralipunan YouTube Channel

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri 1

Iba pang Artikulo:

Ano Ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi At Epekto
Mga Uri Ng Estruktura Ng Pamilihan
Ang 4 Na Sistemang Pang-Ekonomiya

Sanggunian:

Milton H. Spencer, “Contemporary Economics”, introduction, pg. 3-5
What is Economics, investopedia.com

Similar Posts